TR     EN     FA     AR

  • برای دستیابی به بیشتر
    هدف برای هدف
  • ضروری است
    استانداردهای بین المللی
  • برای فرداهای بهتر
    همیشه هدف برای بهترین
  • ما فرصت به فراتر از انتظارات خدمت کشف

زیرساخت

این شرکت در زمینه زیرساخت نیز فعالیت می نماید. این شرکت مفتخر است که در زمینه زیرساخت یکی از شرکت های پیشرو در صنعت می باشد. در سال 2003 برای اولین بار در تاریخ DSI (اداره آب دولت) این شرکت پروژه آب آشامیدنی منطقه کارس را که می بایست به صورت عاجل طی 700 روز تکمیل کند، این پروژه را در مدت زمان بسیار کوتاهی چون 135 روز تکمیل نموده و به گذشته خود یک افتخار بزرگ را اضافه کرده است. شرکت ساختمان سازی ایشکایا با به کار گیری نیروی انسانی مجرب و ماهر و استفاده از تجهیزات دارای آخرین تکنولوژی روز، یکی از شرکت هایی است که دارای ساختار کار پیشرو در ترکیه می باشد. تکمیل پروژه ها در موعد مقرر و مطابق با استانداردهای بین المللی، یکی از مهمترین اصول می باشد.

اطلاعات بیشتر

مخابرات

این شرکت مفتخر است که یکی از شرکای درجه یک شرکت مخابرات ترکیه سهامی خاص می باشد...این شرکت با پیگیری مداوم نیروی انسانی مجرب، تجربه صنف و فن آوری روز، تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز را به روزرسانی کرده و همواره پیشرو در صنعت شده است. این شرکت با اهمیت قائل شدن برای طبیعت و محیط زیست و تحویل دادن پروژه هایی که در موعد مقرر و در حد استانداردهای بین المللی تکمیل شده است، در حال حاضر پیشرو در صنعت می باشد.

طلاعات بیشتر

راهسازی

شرکت ساختمان سازی ایشکایا مفتخر است که با فعالیت در زمینه راه سازی، یکی از شرکت های پیشرو در صنف می باشد... این شرکت با به کار گیری نیروی انسانی مجرب و ماهر و استفاده از تجهیزات دارای آخرین تکنولوژی روز، پروژه ها را در موعد مقرر و در حد استانداردهای بین المللی تکمیل می نماید... این شرکت با اهمیت قائل شدن برای محیط زیست و طبیعت، مفتخر است که در حال حاضر به صورت یک شرکت خانوادگی بزرگ می باشد که همواره به استانداردهای بین المللی دسترسی دارد.

طلاعات بیشتر

روساخت

این شرکت در زمینه های متعددی فعالیت می نماید که یکی از آنها در زمینه روسازی می باشد. با به کارگیری نیروی انسانی مجرب و ماهر و آخرین تکنولوژی روز و همچنین با اهمیت قائل شدن برای محیط زیست و طبیعت، یکی از شرکت های مهم و پیشرو در صنف می باشد. یکی از مهمترین اصول این شرکت این است که پروژه ها را در موعد مقرر و مطابق با استانداردهای بین المللی تکمیل نماید. این شرکت با در دست گرفتن پروژه های متعدد روز به روز تجربه و استخدام خود را افزایش داده و امروزه جزو یکی از شرکت های پیشرو در ترکیه می باشد.

طلاعات بیشتر